วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สรุป

การเรียนการสอนเป็นกระบวนการในการให้ความรู้ที่กำหนดจุดประสงค์ที่แน่นอน และมีองค์ประกอบอื่นๆมาเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ องค์ประกอบของการเรียนการสอน ได้แก่ ผู้สอน เนื้อหา สื่อการสอน ผู้เรียน การประเมินผลและอุปสรรคการเรียนการสอน
ระบบการเรียนการสอน จัดได้ในลักษณะแตกต่างกันออกไปในหลายรูปแบบ แต่ทุกระบบการเรียนการสอนก็มีจุดมุ่งหวังที่จะทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในระบบการเรียนการสอน ครู จะต้องมีหลักในการจัดการเรียนการสอนที่ดี จึงทำให้การเรียนการสอนนั้นมีคุณภาพ และประสิทธิภาพตามที่ต้องการได้เป็นอย่างดี รูปแบบการสอนทั้งหมดที่ยกตัวอย่างนี้ เป็นเพียงแนวทางของกลวิธีการสอนเพื่อแสดงให้เห็นเป็นข้อคิดสำหรับผู้สอนที่ เริ่มเข้าใจ เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถสร้างความคิด ความสนใจต่อเนื่องในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี เปรียบประดุจต้นไม้ที่งอกจากเมล็ดซึ่งกำลังเติบโตขึ้นและมีความสวยงามได้จากการปรุงแต่งอย่างสร้างสรรค์ของผู้ดูแล
กลวิธีการสอนความคิดสร้างสรรค์ยังมีอีกมากมายสมควรศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดแนวคิดในการประยุกต์ใช้เป็นวิธีการสอนให้เหมาะสมกับสาขาวิชาของตนเอง

แนวการจัดการเรียนการสอน

1. การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม อุปกรณ์การเรียนการสอนในแต่ละพฤติกรรม ควรยืดหยุ่นตามเหตุการณ์สภาพแวดล้อม ความสนใจ ความต้องการที่จำเป็นและความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน
2. ผู้สอนควรจัดแผนการเรียนการสอนโดยผสมผสานการสอนแบบตัวต่อตัวไปกับการสอนแบบกลุ่มย่อยและแบบกลุ่มขนาดใหญ่ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพและยังคงมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างเหมาะสม
3. ผู้สอนควรคำนึงถึงวิธีการสอนเชิงพฤติกรรม ซึ่งจะช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไป พร้อมทั้งเพิ่มความมั่นใจในตัวเองขึ้น เช่น วิธีการให้แรงเสริม การสอนแบบกระตุ้นเตือน การเลียนแบบ การวิเคราะห์งาน การตะล่อมกล่อมเกลาพฤติกรรมนำทางไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็นต้น
4. ผู้สอนควรจัดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำเอาทักษะที่เรียนรู้แล้วในชั้นเรียนไปฝึกปฏิบัตินอกห้องเรียนในสถานศึกษาหรือที่บ้านของผู้เรียนให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวัน ซึ่งมีผลส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเอง และดำรงชีวิตได้ จึงทำให้การเรียนการสอนนั้นมีคุณภาพ และประสิทธิภาพตามที่ต้องการได้เป็นอย่างดี
รูปแบบการสอนทั้งหมดที่ยกตัวอย่างนี้ เป็นเพียงแนวทางของกลวิธีการสอนเพื่อแสดงให้เห็นเป็นข้อคิดสำหรับผู้สอนที่ เริ่มเข้าใจ เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถสร้างความคิด ความสนใจต่อเนื่องในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี เปรียบประดุจต้นไม้ที่งอกจากเมล็ดซึ่งกำลังเติบโตขึ้นและมีความสวยงามได้จากการปรุงแต่งอย่างสร้างสรรค์ของผู้ดูแล
กลวิธีการสอนความคิดสร้างสรรค์ยังมีอีกมากมายสมควรศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดแนวคิดในการประยุกต์ใช้เป็นวิธีการสอนให้เหมาะสมกับสาขาวิชาของตนเอง

ความสำคัญของระบบการเรียนการสอน

1.การทำงานอย่างเป็นระบบนั้นสิ่งต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของระบบ จะอยู่ด้วยกันอย่างมีระเบียบ ไม่มีความสับสน และไม่มีความขัดแย้งกันในองค์ประกอบเหล่านั้น
2.การทำงานอย่างเป็นระบบจะเป็นไปได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดทั้งแรงงาน เวลา และค่าใช้จ่าย
3.งานทุกอย่างจะสำเร็จตามเป้าหมายและได้ผลอย่างเต็มที่
4.การสอนอย่างเป็นระบบนั้นเป็นแนวทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถจะพิสูจน์ทดลองได้ ระบบการเรียนการสอน เป็นระบบย่อยในระบบการศึกษา หรือระบบโรงเรียน ระบบการเรียนการสอนประกอบด้วยส่วนย่อยต่างๆซึ่งมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน ส่วนที่สำคัญ คือ กระบวนการเรียนการสอน ผู้สอนและผู้เรียนการเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด จะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ในส่วนต่างๆในระบบ การตรวจสอบของประสิทธิภาพของการเรียนการสอนนั้นได้โดยการประเมินผล และเมื่อผลที่ออกมายังมีข้อบกพร่องก็จะต้องไปปรับปรุงส่วนประกอบในระบบต่างๆต่อไป
5. ผู้สอนควรได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การศึกษา สังคมและอาชีพ ให้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล เช่นเดียวกับผู้ปกครองของผู้เรียน

การเรียนการสอน

หมายถึง การจัดสถานการณ์ (SITUATION) สภาพการณ์ (CONDITION) หรือกิจกรรม (ACTIVITIES) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้โดยสะดวกและง่ายดาย ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกงามและพัฒนาทั้งทางกาย สมอง อารมณ์ และสังคม ซึ่งครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนการสอนเหล่านี้
ทัศนะของการเรียนการสอน แบ่งได้ 3 ทัศนะใหญ่ คือ
1.ความหมายของการสอนที่เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ
2.ความหมายของการสอนเกี่ยวกับทักษะ
3.ความหมายของการสอนที่เกี่ยวกับความเจริญงอกงาม
องค์ประกอบในการเรียนการสอน มี 2 ด้าน คือ
1.องค์ประกอบในการเรียนการสอนด้านตัวครู
2.องค์ประกอบในการเรียนการสอนด้านผู้เรียน
ส่วนประกอบของระบบ
ระบบประกอบด้วยส่วนสำคัญมี 4 ประการ และมีความสัมพันธ์กัน คือ
1. ตัวป้อน ( Input )
2. กระบวนการ( Process )
3. ผลผลิต ( Out put )
4. ข้อมูลป้อนกลับ ( Feed back )